Штампа

ЗАКОН О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ЗАКОН О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
 
IV. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
 
 Престанак радног односа због испуњења услова за старосну пензију
 
 Члан 20. 
 
Запосленом у јавном сектору за време примене овог закона престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију, независно од прописа којима се уређује његов радно–правни статус. Запослени из става 1. овог члана остварује право на отпремнину у складу са прописима којима се уређује његов радно–правни статус. Изузетно од става 1. овог члана, радни однос запосленог у јавном сектору из става 1. овог члана не престаје ако се послодавац и запослени споразумеју о наставку радног односа и дужини његовог трајања, у циљу обезбеђивања стручног и континуираног обављања неопходних функција организационог облика. - 11 - Споразумом из става 3. овог члана може се утврдити наставак радног односа запосленог најдуже до навршетка радног века – навршења 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Споразум из става 3. овог члана замењује одредбе уговора о раду, односно решење о заснивању радног односа у делу којим се уређује врста и дужина трајања радног односа. Послодавац може, у циљу утврђивања испуњености услова за престанак радног односа из става 1. овог члана, прибављати податке из службене евиденције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 
 
Унија синдиката школа Београда
 

Контакт подаци

Унија синдиката школа Београда

Седиште
Деспота Стефана бр.6
11000 Београд

011/32 33 528
011/32 33 038
065/32 33 528
065/32 33 038